Рому, якого звинувачують у вбивстві дівчинки, оберуть запобіжний захід

0

Æèòåëè ñåëà Ëîùèíîâêà (Èçìàèëüñêèé ð-í, Îäåññêàÿ îáë. ) èäóò ê äîìàì ðîìîâ ïîñëå âå÷å, 28 àâãóñòà 2016 ã.  ñåëå Ëîùèíîâêà óáèéñòâî 8-ëåòíåãî ðåáåíêà ñïðîâîöèðîâàëî ìàññîâûå áåñïîðÿäêè. Òåëî ðåáåíêà ñî ñëåäàìè íàñèëüñòâåííîé ñìåðòè áûëî íàéäåíî 27 àâãóñòà â çàáðîøåííîì äîìå íà îêðàèíå íàñåëåííîãî ïóíêòà, â óáèéñòâå ïîäîçðåâàþò ðîìà, ïîëèöèÿ çàäåðæàëà ïîäîçðåâàåìîãî. Ëþäè íà÷àëè ãðîìèòü äîìà ñîñåäåé ìóæ÷èíû - ìåñòíûõ ðîìîâ, êîòîðûå çàáëàãîâðåìåííî ïîêèíóëè Ëîùèíîâêó. 28 àâãóñòà îáùèíà íà âå÷å ïîòðåáîâàëà âûñåëèòü èç íàñåëåííîãî ïóíêòà âñåõ ïðåäñòàâèòåëåé ðîìîâ. Òàêæå â ýòîò äåíü æèòåëè ñåëà ïîïûòàëèñü ðàñïðàâèòüñÿ ñ òðåìÿ öûãàíàìè, êîòîðûå âåðíóëèñü â ñåëî ïîñëå ïîáåãà. Ôîòî Ñòðåïåòîâà Ñíåæàíà / ÓÍÈÀÍ

У понеділок суд у Ізмаїлі має почати обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві дівчинки, яке сталося в селі Лощинівка на Одещині і спровокувало заворушення.

Про це ВВС Україна повідомили у прес-службі поліції Одеської області.

У суботу в селі Лощинівка Ізмаїльського району знайшли понівечене тіло 9-річної дівчинки зі слідами зґвалтування.
За підозрою у вчиненні злочину поліція затримала 21-річного чоловіка, який належить до громади ромів.

Вбивство спровокувало у селі заворушення – місцеві жителі пошкодили будинки, де проживають роми, підпаливши один з них. Згодом роми погодилися виїхати з села, а поліція має забезпечити охорону, аби вони могли вивезти свої речі.
Loading...Залишити коментар